General Data Protection Regulation (GDPR)

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens.

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in.
Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.
Zo heb je als lid nog méér controle over je persoonsgegevens.

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren, verder genaamd de BBKPH kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten.

De BBKPH verwerkt je gegevens die nodig zijn om je lidmaatschap van de vereniging mogelijk te maken. De BBKPH zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van zijn ledenbeheer en de hieraan verbonden diensten.

De BBKPH verzamelt de nodige persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

Zoals de wet bepaalt, verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

De BBKPH verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen en wij geven ze niet door aan derden zonder jouw toestemming.

Het lid geniet van volgende gratis privacy-rechten:

De BBKPH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze verzameld werden.

De BBKPH gebruikt geen cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze website bezoekt of apps gebruikt.

Indien je de BBKPH wil bereiken in relatie met dit privacy beleid (bijvoorbeeld om je privacy-instellingen aan te passen), dan kan dat schriftelijk of via email.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door de BBKPH, kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be / www.privacycommission.be